C C C C A+ A A- X

Информация за съда

Административен съд София-град (АССГ) е най-големият от 28-те административни съдилища в Република България, създадени в началото на 2007 година в процеса на съдебната реформа, след приемането на новия Административно-процесуален кодекс (АПК). В съда работят 260 души, от които 68 съдии.

Съгласно АПК Административен съд София-град разглежда дела за оспорване на административни актове на административни органи, чието седалище е на територията на Столична община. В АССГ се обжалват също така решения на Националната експертна лекарска комисия (съгласно Закона за здравето), решения на председателя на Патентното ведомство (съгласно Закона за марките и географските означения), както и актовете на други административни органи, оспорването на които пред АССГ е уредено в специални закони. Когато седалището на органа, издал оспорвания административен акт, е в чужбина, компетентен да разгледа делото е отново АССГ. Съдът се произнася с решение, което може да обяви административния акт за нищожен, да го отмени изцяло или отчасти, да го измени или да отхвърли оспорването.

В регистратурата и деловодството на Административен съд София-град се приемат жалби и оплаквания на граждани, физически и юридически лица срещу актове на държавната администрация. Съдебните служители оказват помощ при комплектуване на преписките и съдействат за получаване на данни за движението на делата. В адвокатската стая на съда страните в правния спор и техните процесуални представители имат пълен достъп до съдебните книжа и актове.

Тази уеб-страница е израз на желанието на Административен съд София-град да е полезен на гражданите, да подпомага достъпа им до правосъдие, да гарантира публичност и прозрачност на съдебния процес.

Като си дават сметка за важната роля на административните съдилища за спазване на законността в страната, съдиите и служителите в Административен съд София-град се стремят с висок професионализъм и чувство за отговорност да постигнат бързо и ефективно правосъдие и да повишат доверието на обществото в съдебната система. АССГ полага всички усилия за утвърждаване на представата за Република България като цивилизована правова държава, достоен член на Европейския съюз.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация