C C C C A+ A A- X

Заповед на председателя на АССГ - актуализира правила и мерки - Covid-19

Дата на публикуване 3 юни 2021 Последна редакция 10 юни 2021 Новини Отпечатай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Административен съд София-град


 

З А П О В Е Д

№ АЗ - 61


София, 02 юни 2021 г.


        На основание чл. 93, ал.1 от Закона за съдебната власт, във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от проведеното заседание на 01.06.2021 г., по протокол № 21, с което се изменят приетите мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, а от друга страна предвид актуалната епидемична обстановка, обусловена от световната пандемия, причинена от COVID–19 и необходимостта в тази връзка от предприемане на съответните мерки за защита на живота и здравето, както на съдиите и служителите на Административен съд София-град, така и на всички участници в производствата, поради лошите битови условия за работа в съда

НАРЕЖДАМ:1.        В сградата на Административен съд София-град да се допускат страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по конкретни дела, както и лица, които посещават сградата за получаване на административни услуги. При дела със значителен обществен и/или медиен интерес, в съдебната сграда и съдебните зали, да се допускат журналисти след разрешение на съдебния състав.
2.        Влизането в сградата на съда, да се осъществява на два потока, единият от които за участие в открити съдебни заседания, като тези лица се допускат приоритетно в сградата, не по-рано от 10 минути преди началото на съдебното заседание, за което са призовани, ако с това няма даа бъдат нарушени действащите противоепидемични мерки. Вторият – за граждани, адвокати и страни по дела с оглед извършването на деловодни справки, подаването и получаването на документи, като във втория поток лицата се допускат на групи, на не повече от 5 човека.
3.        При изчакване за влизане в сградата на съда и подаване на документи посетителите да спазват дистанция от поне 2 метра един от друг.

4.        Да не се допускат в сградата на съда лица с външно проявена симптоматика на заболяване.
5.        При влизане в сградата на съда всички лица, включително съдии, прокурори, съдебни служители и посетители, да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти.

6.        Всички влизащи в сградата на съда да бъдат с поставени предпазни маски, като маските плътно да покриват носа и устата.

7.        Движението на посетителите в сградата на съда да се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели.

8.        Работното време за работа с граждани и адвокати на службите да е от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа. През времето от 08.00  до 09.00 часа и от 12.00 до 13.00 часа да се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

9.        Да се допуска обслужването на до четирима посетители на всяко от работещите гишета: фронт – офис, регистратура, адвокатска стая и каса. Останалите граждани и адвокати изчакват реда си извън сградата на съда, като спазват дистанция от поне два метра един от друг. В адвокатската стая посетителите се допускат при съблюдаване на изискването за отстояние на поне 2 метра един от друг и с ограничена продължителност на престоя до 20 минути.

10.        Изплащането на възнаграждения на вещи лица, да се извършва по банков път, а  на преводачи и адвокати и в касата на съда. Заплащането на държавни такси по делата, да се извършва по възможност чрез ПОС терминално устройство.

11.        Посетителите на съда следва да изпълняват указанията на съдебните служители, определени да следят за спазването на предписаните противоепидемични мерки и насочването на гражданите и адвокатите към съдебните зали, като неизпълнението на техните нареждания е основание за извеждането им от сградата на съда.

12.        Служителите на ГДО, следва да съблюдават пропускателния режим, недопускащ струпване на хора. За осигуряване на горното при необходимост временно да се преустановява достъпът на посетители, с изключение на тези за участие в открити съдебни заседания.

13.        Да не се използва асансьорът от граждани, освен от посетителите на съда, които поради здравословното си състояние имат необходимост от това.

14.        Да не се насрочват повече от две дела за един и същи ден и час от един съдебен състав, а тези, които вече са насрочени, да се проведат съобразно мерките за безопасност.
15.        При възможност, призоваването по делата да се осъществява по телефон или на електронен адрес със съответното удостоверяване, до официалното обявяване на отпадане на риска от зараза.
16.        При изчакване за съдебни заседания всички, намиращи се в коридорите на съда лица, да стоят на разстояние от поне 2 метра един от друг.

17.        След приключване на съдебните заседания, по които са се явили или приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

18.        В съдебните зали, банките за участниците в производствата да бъдат разположени по начин, че да се намират на разстояние от поне 2 метра една от друга, както и на поне 2 метра от бюрата на съдебния състав и на съдебния секретар.
19.        Всички присъстващи в съдебната зала лица да бъдат с поставени предпазни маски, плътно покриващи носа и устата, като сваляне на същите да се извършва единствено по разпореждане на председателя на съдебния състав, разглеждащ съответното производство.

20.        Присъстващите в съдебната зала лица да спазват отстояние от поне 2 метра един от друг. Председателят на съдебния състав, разглеждащ съответното производство, контролира спазването на това изискване и при необходимост отстранява присъстващи в залата лица във връзка с изпълнението му. В случаите, в които присъствието на журналисти в залата е невъзможно, за спазване на принципа на публичност на съдебните производства, съдебният протокол от проведеното заседание да се обяви публично незабавно след подписването му.

21.        По преценка на председателя на съдебния състав, разглеждащ съответното производство, да се оставят отворени по време на заседанията вратите на съдебните зали.

22.        Между съдебните заседания средно на всеки час, да се извършват почивки, през които да се отстраняват присъстващите, а съдебният секретар да извършва дезинфекция на повърхностите на банките, предпазните прегради пред тях и на дръжките на вратите, както и да се извършва проветряване, чрез отваряне на вратите на залите. Председателят на съдебния състав, разглеждащ съответното производство, контролира изпълнението на това изискване.

23.        Работните помещения да се проветряват на всеки час, както и да се извършва дезинфекция на работните места – повърхности и предмети.

24.        Да не се обслужват граждани и адвокати, които не спазват указаната дистанция и не носят предпазна маска, плътно покриваща носа и устата.

25.        С цел постигане на ефективна превенция по отношение на заразата, при всеки контакт с лице или предмет да се подхожда като към контакт с потенциален преносител на същата.


Препис от заповедта да се връчи по електронен път на всички съдии, съдебни служители и служителите на ГДО, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на съда, както и да се постави на видно място в сградата, за сведение и изпълнение.


                                                       Председател


                                                               Радостин Радков

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация