C C C C A+ A A- X

Съдът в Люксембург: НЗОК не може да спира лечение в чужбина

Дата на публикуване 5 октомври 2010 Последна редакция 12 юни 2021 Инициативи и събития Отпечатай

Съдът в Люксембург:
НЗОК не може да спира лечение в чужбина
05 октомври 2010 | Правен свят

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) трябва да плати лечението в чужбина на всеки българин, когато той не може да го получи у нас. Това постанови Съдът на Европейския съюз в Люксембург по питане на Георги Елчинов от Благоевград. От три години мъжът се бори, за да му бъдат възстановени сумите, дадени за лечението му в Германия.
Правото на Европейския съюз предвижда условията, при които гражданите на държавите членки могат да получат болнично лечение в чужбина. Издаването на разрешение от компетентната институция в страната, в която застрахованото лице пребивава, е задължително, за да може разходите да бъдат възстановени. Такова разрешение не може да бъде отказано, когато лечението фигурира сред обезщетенията, предвидени от законодателството на държавата членка на пребиваване и когато пациентът не може да получи въпросното лечение в рамките на обичайно необходимото време в страната, в която живее, като се има предвид здравословно му състояние и вероятното развитие на болестта.
Г-н Елчинов, осигурен към Националната здравноoсигурителна каса (НЗОК), е диагностициран като страдащ от злокачествено онкологично заболяване на дясното око. Лечението, изразяващо се в поставяне на радиоактивни пластини или прилагане на протонотерпия, не се практикува в България. Г-н Елчинов подава молба до НЗОК за издаване на формуляр E 112 за лечение в специализирана клиника за очни заболявани в Германия. Предвид здравословното си състояние той постъпва в медицинския център в Берлин, преди да е получил отговор от НЗОК.
В последствие директорът на НЗОК отказва да издаде исканото разрешение поради факта, че въпросното лечение не е сред обезщетения българското зравната каса.
Г-н Елчинов подава жалба пред компетентните съдилища. Административен съд София-град отменя решението на НЗОК и постановява да се издаде разрешение за лечение в чужбина, като осъжда касата да заплати разноските. Тя обжалва това решение пред Върховния административен съд, който го отменя и връща делото за ново разглеждане. Административен съд София-град, преди да се произнесе по казуса, изпраща запитване до Съда на Европейския съюз с искане да се тълкуват някои разпоредби, свързани с покриването на разноските по лечение в друга държава членка.
В днешното си решение, Съдът взема предвид факта, че в България е щяло да се пристъпи към хирургична намеса, която може да се разглежда като идентично или еднакво ефикасно лечение.
Съдът отбелязва, че предвидените в българското законодателство обезщетения не са установени чрез точно изброяване на типове лечение или способи на лечение, а чрез по-общо посочване на категории или типове лечение, или способи на лечение.
Съдът заключва, че при тези обстоятелства, разрешително за лекуване в чужбина не би могло да бъде отказано :
– когато чрез прилагане на обичайните принципи на тълкуване и след основана на обективни и недискриминационни критерии проверка при отчитане на всички релевантни медицински факти и наличните научни данни се установие този способ на лечение съответства на посочени в списъка типове лечение, и
– когато в държавата членка, на чиято територия пребивава осигуреното лице, не може своевременно да бъде предоставено алтернативно, еднакво ефикасно лечение.
Съдът смята, че компетентните национални органи не могат да презумират, че ако болничното лечение не може да бъде получено в държавата членка, на чиято територия пребивава осигуреното лице, че то не е сред обезщетенията, предвидени от законодателството на тази държава, и обратно — че ако болничното лечение е сред посочените обезщетения, то може да бъде предоставено в тази държава членка.
Съдът допълва, че когато е установена незаконосъобразност на отказа за издаване на разрешението, а болничното лечение е приключило и осигуреното лице е направило съответните разходи за него, националният съд трябва по реда на националното процесуално право да задължи компетентната институция да възстанови на посоченото осигурено лице сумата, която тази институция по принцип би поела, ако разрешението бе надлежно издадено.
Размерът на сумата се определя съгласно разпоредбите на законодателството, което се прилага за институцията на държавата членка, на чиято територия е предоставено болничното лечение. Ако така изчислената сума е по-ниска от тази, която би се получила при прилагането на действащата правна уредба на държавата членка на местопребиваване в случай на лечение в нея, компетентната институция за своя сметка трябва доълнително да възстанови на осигуреното лице и разликата между тези две суми, но в границите на действително направените разходи.

Коментари

05 октомври 2010 | гражданин

В решението освен основния въпрос за дължимото лечение е много важна т.1 от диспозитива: "1) Правото на Съюза не допуска националният съд, който следва да се произнесе по дело, върнато от висшестоящ съд след касация, да бъде обвързан съгласно националното процесуално право от направените от висшестоящия съд правни изводи, когато въз основа на тълкуването, което е поискал от Съда, намира, че тези изводи не са в съответствие с правото на Съюза. "
На този съдебен акт и на тази точка всеки може да се позове и по други дела, когато националния съд не се съобразява с правото на ПЕС.

05 октомври 2010 | до питанка

На снимката е съда в Люксембург, а не този в Страсбург. За пояснение това отпред е новата сграда, а в дъното се вижда високата - стара сграда, където в момента се намира секретариата към СЕС.
P.S. Уточнение от лични двпечатления!

05 октомври 2010 | до "Правен свят"

А може ли да дедете линк към преюдициалното запитване на Соф.АС - за сламка? Да не ровим из интернет всеки поотделно. Благодарности предварително! И поздравления за колегите от Софийския административен съд! А на гражданите, които имат куража и упоритостта да си защитават правата по бавния, но правилен законов ред - успех!

05 октомври 2010 | питанка
Съобщението е за Съда в Люксембург, а снимката е на Съда в Страсбург. "Правен свят" прави ли разлика между двете?

05 октомври 2010 | Браво!
Браво на жена му на Елчинов, която е адвокат, че проби в Люксембург. Сега от това решение могат да се възползват много болни хора, които са разигравани от родната бюрокрация.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация