C C C C A+ A A- X

Длъжностна характеристика - домакин

Дата на публикуване 30 юли 2021 Последна редакция 2 септември 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

Утвърждавам

            Председател на Административен съд София-град

                                                                            Радостин Радков

 

 

 Длъжностна характеристика

Длъжност: Домакин

Код по НКПД – 4321 3022

 

 

 І. Изисквания за заеманата длъжност

               За длъжността домакин се назначава лице, което:

              

- е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

- е навършило пълнолетие;

- не е поставено под запрещение;

- не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и за специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност;

- липса на обстоятелства по чл. 340а, ал.2 от Закона за съдебната власт.

ІІ. Основни функции

Домакинът е материално отговорно лице, което осигурява организацията и контрола по снабдяването, закупуването, отчитането и съхранението на материално-веществените стоки и инвентар за нуждите на съда.

ІІІ. Основни длъжностни задължения

 1. Да проверява целостта на опаковките на стоките, както и съответствието между документи, означения и етикети.
 2. Да отговаря за количеството, приемането и придвижването на стоково-материалните ценности.
 3. Да спазва нормативно установения ред и начин на приемане и отчитане на стоково-материалните ценности.
 4. Да подписва документи за закупените стоки и услуги, придружава и ги транспортира, като следи за недопускане на разхищения, отклонения и загуби.
 5. Да води отчет за закупените и повредени при превоз и разтоварване стоки и други услуги.
 6. Да проучва потребностите от стоково-материални ценности, инвентар, съоръжения, обзавеждане, оформяне поръчки и организира тяхното одобрение и изпълнение .
 7. Да планира и отчита доставките, завежда и поддържа картотека на стоките и услугите.
 8. При повреждане, загубване или изчезване на документи и стоково-материални ценности незабавно да информира главния счетоводител, съдебния администратор и административния ръководител.
 9. При необходимост да заплаща в брой заявените материали, като за целта получава средства от касата на съда и отчита същите в 15 дневен срок от получаването им.
 10. Да заприходява в склада закупените материали със складови разписки.
 11. Да раздава материали на съдиите и съдебните служители срещу искане, подписано от главния счетоводител и одобрено от съдебния администратор.
 12. Да отчита своевременно в счетоводството складовите разписки и исканията за канцеларски материали.
 13. Да води регистър на всички материални дълготрайни активи, които се намират в кабинетите и канцелариите на съда със съответните инвентарни номера. В регистъра се отразяват всички настъпили промени.
 14. Да извършва събирането на държавни такси за преписи и издаване на изпълнителни листове.
 15. Да докладва на съдебния администратор или на административния ръководител при установяване на административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или други нередности.
 16. Да извършва и други дейности, които са му възложени от административния ръководител, съдебния администратор и ръководителя на отдел „Финансова дейност и снабдяване”.
 17. Да изпълнява служебните си задължения в делово облекло и да носи табелка с името и длъжността си.

ІV. Отговорности

 1. Носи отговорност за количеството, качеството, приемането /предаването/ и придвижването на стоково-материални ценности.
 2. Носи отговорност за спазване на нормативно установения ред и начин на приемане, предаване и отчитане на стоково-материалните ценности.
 3. Носи отговорност за водения по книгите инвентар.
 4. Носи отговорност за точното и качествено изпълнение на утвърдените с настоящата длъжностна характеристика задачи.
 5. Носи отговорност спазване на Етичния кодекс и вътрешните правила, утвърдени от административния ръководител.
 6. Носи отговорност за административни пропуски и нарушения, създаващи предпоставка за корупция, измами и нередности.
 7. Организационни връзки

 Длъжността  домакин в съда е изпълнителска. На тази длъжност лицето носи отговорност за собствените си резултати, както и на тези от дейността на отдела. Длъжността домакин е пряко подчинена на началник, той и главния счетоводител, съдебния администратор и административния ръководител. Има непосредствени взаимоотношения със съдебните служители и съдиите. Има вътрешни и външни професионални контакти с органи и организации в кръга на изпълняваните функционални задължения.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана при променяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени

 

Дата на връчване

……………………….                                                                    Име и подпис на служителя

                                                                                                 …………………………………..

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация