C C C C A+ A A- X

Длъжностна характеристика - съдебен деловодител

Дата на публикуване 30 юли 2021 Последна редакция 2 септември 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

Утвърждавам

            Председател на Административен съд София-град

                                                                           Радостин Радков

 

  

Длъжностна характеристика

Длъжност: Съдебен деловодител

Код по НКПД – 4415 2003      

 

               І. Изисквания за заеманата длъжност             

  За длъжността съдебен деловодител се назначава лице, което:              

- е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

- е навършило пълнолетие;

- не е поставено под запрещение;

- не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и за специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност;

- липса на обстоятелства по чл. 340а, ал.2 от Закона за съдебната власт.

                ІІ. Основни функцииОбработва и придвижва първоинстанционни и второинстанционни дела, прилага новопостъпили документи, подрежда и номерира документите към делата, подготвя ги за доклад, изпълнява указанията на председателя на състава по делото, изготвя списъци на призовани за първо по делото заседание, изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата, следи за изтичане на процесуалните срокове, изготвя преписи от определения и решения, вписва данни по делата, ръчно и на компютър, предоставя справки по делата. ІІІ. Основни длъжностни задължения

 

Да докладва делото на определения съдия-докладчик за разпореждане в деня на образуването.1.    Да извършва вписвания в съответните деловодни книги и поддържа календар на насрочените дела, въвежда данните в компютър и /или/ ръчно /номер, дата, страни, характер на делото и др./, както в автоматизираната деловодна програма.2.    Да подрежда книжата по образуваните дела в папки, съобразно чл. 78, ал. 6 от ПАС, съставя списъци и изпраща призовки по новообразуваните дела най-късно в тридневен срок от насрочването им за първо съдебно заседание, номерира всички приложени по делото книжа, изпраща всички изготвени призовки и писма от съдебните секретари в изпълнение на разпорежданията на съда от открити и закрити съдебни заседания, прилага новопостъпилите документи към висящите дела и въвежда новите данни в програмата и /или/ в съответните деловодни книги.3.    Да отразява в електронната папка съответния статус и местоположение на делото.4.    Да следи за сроковете и своевременно докладва на съдията извършените действия и новопостъпилите документи по висящите, спрените и оставените без движение дела, изпълнява указанията на съдията-докладчик във връзка с обработването на документите и делата, издава съдебни удостоверения, копия от приложените към делата книжа.5.    Да докладва на съдията-докладчик неправилно връчените, както и невръчени призовки.6.    Да проверява ежемесечно делата без движение и спрените дела и да ги докладва на съдията-докладчик.7.    Да изготвя ежемесечно списък на делата, които не са насрочени и да докладва резултата на административния ръководител чрез съдебния администратор/административния секретар.8.    Да организира и поддържа подредбата на делата в деловодството.9.    Да предоставя своевременно справки по делата на страните, техните представители и адвокатите, след като попълнят контролен лист.10. Да издава съдебни удостоверения, преписи и копия от приложените към делата книжа по писмена молба в тридневен срок след разпореждане на съдията-докладчик.11. Да следи за своевременното връчване на книжата по делата, своевременно изготвя и изпраща уведомления за определения и решения, кореспонденция и съдебни документи и следи за изтичане на сроковете за обжалване.12. Получените в служба „Съдебно деловодство“ жалби да докладва не по-късно от следващия работен ден след постъпването им в съда заедно с делото на съдията-докладчик. По указания на същия изпраща дела, по които са постъпили жалби до ВАС, най-късно до три дни след постъпване на възражението от ответната страна или от изтичане на срока за възражение.13. Да докладва върнатите от ВАС дела на съдията-докладчик.14. Да привежда в изпълнение влезлите в сила съдебни актове.15. Да връща делата от втора инстанция в съответния първоинстанционен съд.16. Да връща на административния орган приложените по делото преписки, представени в оригинал, след влизане в сила на съдебния акт, приключващ делото.17. Да връща представените по делото оригинални документи на страните по тяхно писмено заявление, по разпореждане на съдията-докладчик и след представяне на копие от тях.18. Да подготвя за архивиране свършените дела и  да предава същите в служба „Архив”, не по-рано от два месеца от свършването им. Да взема участие при координиране на съдебната работа, пряко свързана с дейността му, заедно с останалите служители на съда.19. Да участва в обучението на новопостъпили съдебни деловодители, да разяснява и отговаря на техни въпроси, свързани с изпълнение на служебните им задължения.20. При отсъствие на съдебен деловодител да го замества във връзка с изпълнение на служебните му задължения.21. Да докладва на съдебния администратор или на административния ръководител при установяване на административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или други нередности.22.  Да изпълнява други задължения, възложени му от административния ръководител, съдебния администратор и административния секретар във връзка с длъжността. 

 

ІV. Отговорности

1. Отлични  познания по общи деловодни техники, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.2. Много добри умения за работа с граждани и в екип.

  1. Носи отговорност за собствените си резултати, както и на тези от дейността в съответната служба.
  2. Носи отговорност за обучението на новопостъпили съдебни служители.
  3. Носи отговорност за опазване на получената и пренасяна документация, както и за спазване на Етичния кодекс и вътрешните правила, утвърдени от административния ръководител.
  4. Носи отговорност за административни пропуски и нарушения, създаващи предпоставки за корупция, измами и нередности.

 

V. Организационни връзки

                Длъжността съдебен деловодител е изпълнителска. Съдебният деловодител е пряко подчинен на административния секретар, съдебния администратор и административния ръководител. Има непосредствени взаимоотношения със съдебните служители и съдиите. Има вътрешни и външни професионални контакти с органи и организации в кръга на изпълняваните функционални задължения.

 

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана при променяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

 

 

 

…………………………                                                                        …………………………………

Дата на връчване                                                                               Име и подпис на служителя

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация