C C C C A+ A A- X

Длъжностна характеристика - съдебен помощник

Дата на публикуване 30 юли 2021 Последна редакция 2 септември 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

Утвърждавам

            Председател на Административен съд София-град

                                                                            Радостин Радков

 

 

Длъжностна характеристика

Длъжност: Съдебен помощник

Код по НКПД – 2619 5013

 

               І. Изисквания за заеманата длъжност              

За длъжността съдебен помощник се назначава лице, което:        

- е само с българско гражданство;

- има висше образование по специалността „Право”;

- е преминало стажа, определен в ЗСВ и е придобило юридическа правоспособност;

- не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление независимо от реабилитацията;

- притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на кодекса за етично поведение на българските магистрати;

- не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт;

- не страда от психическо заболяване;

- липса на обстоятелства по чл. 340а, ал.2 от Закона за съдебната власт.

               ІІ. Основни функции         

   Помага при разпределението на входящите преписки и административни дела между двете отделения. Извършва проверка на редовността и допустимостта на жалбите, следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните. Подпомага съдиите при изпълнение на техните функции.  

              ІІІ. Основни длъжностни задължения: 

1.    Да извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна, като подпомага образуването на делата, следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните;

2.    Да изготвя проекти на съдебни актове;

3.    Да изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания;

4.    Да дава мнения по дела, изготвя доклади и становища по правни въпроси;      

5.    Да проучва, анализира и обобщава практиката на ВАС и ВКС;

6.    Да отразява в електронната папка съответния статус и местоположение на делото.

7.    Да участва в обучението на новопостъпили съдебни помощници, да разяснява и отговаря на техни въпроси, свързани с изпълнение на служебните им задължения.

8.    При отсъствие на съдебен помощник да го замества във връзка с изпълнение на служебните му задължения.

9.    Да докладва на съдебния администратор или на административния ръководител при установяване на административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или други нередности.

10. Да изпълнява и други дейности, възложени от административния ръководител, неговите заместници и съдебния администратор;

11. Да изпълнява служебните си задължения в делово облекло и да носи табелка с името и длъжността си.

               ІV. Отговорности

1. Отлични познания на нормативните разпоредби, по общи деловодни техники, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, умения за работа с правно-информационни системи.2. Много добри умения за работа в екип.

  1. Носи отговорност за собствените си резултати, както и на тези от дейността в съответната служба.
  2. Носи отговорност за обучението на новопостъпили съдебни служители.
  3. Носи отговорност за опазване на получената и пренасяна информация и документация, както и за спазване на Етичния кодекс и вътрешните правила, утвърдени от административния ръководител.
  4. Във връзка със служебната си дейност няма право да дава правни съвети и мнения на страните, на процесуалните им представители или на трети лица.
  5. Носи отговорност за административни пропуски и нарушения, създаващи предпоставки за корупция, измами и нередности.        V. Организационни връзки

                 Длъжността съдебен помощник е изпълнителска. Съдебният помощник е пряко подчинен на административния ръководител, съдебния администратор и ръководителя на службата. Има непосредствени взаимоотношения със съдебните служители и съдиите. Има вътрешни и външни професионални контакти с органи и организации в кръга на изпълняваните функционални задължения.

 

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана при променяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

 

…………………………                                                                        …………………………………

Дата на връчване                                                                               Име и подпис на служителя

 

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация