C C C C A+ A A- X

Обява

Дата на публикуване 29 декември 2021 Последна редакция 29 декември 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

О Б Я В А

Административен съд София-град

В съответствие със Заповед № АЗ-203/21.12.2021 г. на Председателя,  Административен съд София-град обявява конкурс за свободните длъжности на съдебен секретар – 2 работни места, съдебен деловодител - 3 работни места, системен администратор – 4 работни места.

Основни функции за  длъжността „съдебен секретар“:

Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебни заседания; подготвя формуляри, графици и др. документи.

Минимален размер на основната заплата 870 лв.

Основни изисквания:

  1. Минимална степен на завършено образование – средно.
  2. Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.
  3. Машинописни умения и компютърна грамотност.

Основни функции за  длъжността „съдебен деловодител“:

Обработва и придвижва първоинстанционни и второинстанционни дела, прилага   новопостъпили документи, като ги подрежда и номерира, подготвя делата за доклад, изпълнява указанията на председателя на състава, изготвя списъци на призовани за първо по делото заседание, изготвя и изпраща уведомления за решения и уведомления по делата, изготвя преписи от определения и решения, вписва данни по делата и прави справки.

Минимален размер на основна заплата 870 лв.

Основни изисквания:

  1. Минимална степен на завършено образование – средно.
  2. Познания по общи деловодни техники, работа със стандартно офис оборудване, компютърна грамотност.
  3. Отлични комуникативни умения, работа с граждани и в екип.

Основни функции за  длъжността „системен администратор“:

Въвежда и поддържа информационните и периферните системи в съда; поддържа наличния хардуер и софтуер, анализира нуждите от промяна и прави предложения за актуализиране и усъвършенстване на системата. Събира и обобщава статистическа информация, изготвя и изпраща в определените срокове  статистически отчети.Минимален размер на основната заплата 1405 лв.

Основни изисквания:

  • Завършено висше образование с компютърна квалификация.
  • Професионален опит – 3 години.
  • Отлични комуникативни умения.

Длъжностните характеристики са на разположение на сайта на Административен съд София-град.

Провеждане на конкурса:

Първи етап - разглеждане на постъпилите заявления, документи и декларации за допускане до втория етап;

Втори етап с допуснатите кандидати, преминали първи етап - тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт,  работата на съдебната администрация (ЗСВ, ПАС).

Трети етап – събеседване само с кандидатите, получили минимум 18 точки от теста.

Необходими документи:

- подробна автобиография европейски формат, подписана от кандидата.

- нотариално заверено копие от диплома за завършена степен на образование;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудов стаж;

- свидетелство за съдимост с посочена длъжност, за която се кандидатства в оригинал (при кандидатстване  за повече от една длъжност в рамките на този конкурс, удостоверението може да се фотокопира и завери с подпис на кандидата);

- медицинско свидетелство в оригинал (при кандидатстване  за повече от една длъжност в рамките на този конкурс, удостоверението може да се фотокопира и завери с подпис на кандидата);

- медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет (при кандидатстване  за повече от една длъжност в рамките на този конкурс, удостоверението може да се фотокопира и завери с подпис на кандидата);

- декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ;

- декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

- документ за компютърна грамотност;

- други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификация и умения за обявената длъжност.

Кандидатите следва да попълнят и подадат лично или от упълномощен представител заявлението за кандидатстване (по образец), необходимите документи и декларации (по образец). Формуляри от заявлението и декларациите могат да се получат в регистратурата на Административен съд София-град или от сайта на съда: www.admincourtsofia.bg

Място и краен срок за подаване на документи: 30 дни, считаноо от деня следващ датата на публикуване на обявата.– до 27.01.2022 г., включително на адрес: Административен съд София-град, ул. Г. Вашингтон 17, партер, служба „Регистратура“ от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация