C C C C A+ A A- X

АССГ провежда търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ-служебен автомобил.

Дата на публикуване 30 април 2019 Последна редакция 24 юни 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Административен съд София-град

З А П О В Е Д

№ АЗ - 56

София, 15 април 2019 г.


На основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт, протокол № 4 от заседание на комисия „Бюджет и финанси“ към ВСС, проведено на 06.02.2019 г., във връзка с чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Наредба №7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост
НАРЕЖДАМ


1. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост с балансова стойност под 10000 лв., в сградата на Административен съд София-град (АССГ), адрес София, улица Георг Вашингтон 17.
Началната тръжна цена, определена от комисия, назначена със Заповед № АЗ-52/09.04.2019 г., на осн. чл. 5, ал. 2 от Наредба №7, е както следва:
ТРЪЖЕН СПИСЪК
№ орган Марка, модел Рег. № Първоначална регистрация Начална цена
1 АССГ Ситроен Ц4 СА 0430 РС 2007 г. 2962,72 с ДДС

 

 


2. Откриването на тръжната процедура да се извърши на 07.05.2019 г. в сградата на АССГ в гр. София, ул. Г. Вашингтон № 17.

3. Търгът да се проведе от комисия в състав:

Председател: Иван Илиев, съдебен помощник;

Членове: 1. Лидия Христова, съдебен помощник;
2. Мирослава Здравкова, счетоводител.

4. Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на АССГ София, ул. Г. Вашингтон № 17. Обявлението за провеждането на търга да се публикува в ежедневник не по-късно от 30.04.2019 г. - седем дни преди срока, определен за откриване на тръжната процедура.

5. Оферти за участие в търга, след оглед на вещите предмет на продажбата, следва да се подадат в срок от откриването на тръжната процедура до 14.05.2019 г. Място за приемане на офертите: регистратура на АССГ, всеки работен ден от 15.00 ч. до 17.00 ч. Документацията за участие да се публикува на интернет страницата на АССГ - http://www.admincourtsofia.bg/

6. Оглед на автомобила да бъде извършван всеки работен ден от срока за подаване на оферти по т.5, между 14.00 ч. и 15.00 ч. по местонахождението му.

7. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на веща, за която се кандидатства, да се внесе по банкова сметка на АССГ в БНБ IBAN: BG04 BNBG 9661 3300 1783 01 BIC: BNBGBGSD БНБ – ЦУ.
Документ за внасяне на депозита да се представи при подаване на офертите за участие заедно с документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация за юридическо лице.

8. Попълнената от кандидатите оферта, запечатана в плик се проверява от председателя на комисията или определен от него член на тръжната комисия за спазване условията за участие в търга. Върху плика с офертата се поставя тръжният номер на кандидата и номер на позицията на вещта от тръжния списък. Приетата оферта да се пусне в урна, в присъствието на кандидата.

9. В първия присъствен ден след изтичане на срока за приемане на оферти да се отвори урната и да се състави тръжен протокол в три екземпляра- един за тръжната комисия, един за спечелилия търга и един за касата на продавача, в който да се впишат всички подадени оферти и тръжните номера на кандидатите. Кандидатът предложил най-висока цена да се обяви за спечелил търга.

10. След като спечелилият търга кандидат заплати цената в срок до три работни дни от обявяване на резултатите, да се сключи писмен договор за покупко-продажба между АССГ и кандидата.

11. За всички неуредени въпроси се прилагат правилата на Наредба № 7 от 14 ноември 1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

12. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на председателя на комисията.

Заповедта да се връчи на членовете на комисията – за изпълнение, както и на главния счетоводител на АССГ.
Председател

Радостин Радков

Документи за търг

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация