C C C C A+ A A- X

Обява 2018

Дата на публикуване 18 септември 2018 Последна редакция 21 октомври 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

О Б Я В А 

Административен съд София-град 

В съответствие със Заповед № АЗ-148/17.09.2018 г. на Председателя,  Административен съд София-град обявява конкурс за свободните длъжности на съдебен помощник – 3 работни места, съдебен секретар – 1 работно място, съдебен деловодител - 3 работни места, призовкар – 6 работни места, куриер – 1 работно място. 

Основни функции за  длъжността „съдебен помощник“: 
Помага при разпределението на входящите преписки и административни дела между отделенията в съда. Извършва проверка на редовността и допустимостта на жалбите, следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните. 
Възнаграждението е съгласно ЗСВ. 
           Основни изисквания - да отговарят на  изискванията на чл. 162 от ЗСВ 
1.        Висше образование по специалността „Право”. 
2.        Преминат стаж като стажант-юрист и придобита юридическа правоспособност.
3.        Отлични познания на нормативните разпоредби, свързани с административното правораздаване. 
Основни функции за  длъжността „съдебен секретар“: 
Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебни заседания; подготвя формуляри, графици и др. документи. 
Минимален размер на основната заплата 654.00 лв. 
           Основни изисквания: 
                1. Минимална степен на завършено образование – средно. 
                2. Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация. 
                        3. Машинописни умения и компютърна грамотност.
Основни функции за  длъжността „съдебен деловодител“: 
         Обработва и придвижва първоинстанционни и второинстанционни дела, прилага   новопостъпили документи, като ги подрежда и номерира, подготвя делата за доклад, изпълнява указанията на председателя на състава, изготвя списъци на призовани за първо по делото заседание, изготвя и изпраща уведомления за решения и уведомления по делата, изготвя преписи от определения и решения, вписва данни по делата и прави справки. 
                     Минимален размер на основна заплата 654.00 лв 
                Основни изисквания: 
   1. Минимална степен на завършено образование – средно. 
   2. Познания по общи деловодни техники, работа със стандартно офис оборудване, компютърна грамотност. 
   3. Отлични комуникативни умения, работа с граждани и в екип. 
Основни функции за длъжността „призовкар“: 
 Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа. Отговаря за навременното връчване на съдебните книжа. Води книга за движението на всички получени и върнати призовки и съдебни книжа. 
   Минимален размер на основната работна заплата 543.00 лв. 
Основни изисквания: 
   1 .Минимална степен на завършено образование – средно. 
   2. Умения и познания по приемане, предаване, подреждане и съхраняване на документацията. 
   3. Отлични комуникативни умения, работа с граждани и в екип. 

Основни функции за длъжността „куриер“ 
Разнася служебна поща. Предава постъпилите жалби и молби до административния ръководител и неговите заместници. 
Минимален размер на основната работна заплата 510.00 лв. 

Основни изисквания: 
   1 .Минимална степен на завършено образование – средно. 
   2. Умения и познания по приемане, предаване, подреждане и съхраняване на документацията. 
   3. Отлични комуникативни умения, работа с граждани и в екип. 

Длъжностните характеристики са на разположение на сайта на Административен съд София-град. 

Провеждане на конкурса: 
        Първи етап - разглеждане на постъпилите заявления, документи и декларации за допускане до втория етап;

Втори етап с допуснатите кандидати, преминали първи етап - тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт,  работата на съдебната администрация (ЗСВ, ПАС), а за длъжността „съдебен помощник”- решаване на административно-правен казус.

Трети етап – събеседване само с кандидатите за длъжността „съдебен помощник“, издържали писмения изпит с оценка над „Много добър“ 4.50, а за останалите длъжности събеседването ще се проведе с кандидатите, получили минимум 18 точки от теста. 
Необходими документи: 
   - копие от диплома за завършена степен на образование;

    -копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудов стаж; 
- за длъжността „съдебен помощник“ – копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; 
- свидетелство за съдимост с посочена длъжност, за която се кандидатства в оригинал (при кандидатстване  за повече от една длъжност в рамките на този конкурс, удостоверението може да се фотокопира и завери с подпис на кандидата); 
- медицинско свидетелство в оригинал (при кандидатстване  за повече от една длъжност в рамките на този конкурс, удостоверението може да се фотокопира и завери с подпис на кандидата); 
                - документ, че не страда от психически заболявания, удостоверени по съответния ред (при кандидатстване  за повече от една длъжност в рамките на този конкурс, удостоверението може да се фотокопира и завери с подпис на кандидата); 
- декларация по чл.340а, ал. 1 от ЗСВ; 
- декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ; 
               - документ за компютърна грамотност, за длъжностите „съдебен помощник”, „съдебен деловодител” и „съдебен секретар” 
- други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификация и умения за обявената длъжност. 

Кандидатите следва да попълнят и подадат лично или от упълномощен представител заявлението за кандидатстване (по образец), необходимите документи и декларации. Формуляри от заявлението и декларациите могат да се получат в регистратурата на Административен съд София-град или от сайта на съда: www.admincourtsofia.bg 
Място и краен срок за подаване на документи: 30 дни след публикуване на обявата – до 18.10.2018 г., включително на адрес: Административен съд София-град, ул. Г. Вашингтон 17, партер, служба „Регистратура“ от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация