C C C C A+ A A- X

Заповед за провеждане на втори търг за движима вещ

Дата на публикуване 22 май 2019 Последна редакция 16 септември 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Административен съд София-град
 

 

З А П О В Е Д 

№ АЗ - 72
 

София, 17 май 2019 г.На основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт, протокол № 4 от заседание на комисия „Бюджет и финанси“ към ВСС, проведено на 06.02.2019 г., във връзка с чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Наредба №7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост
 

НАРЕЖДАМ1.        Да се проведе повторен търг с тайно наддаване за продажба на непродадена от първоначалния търг движима вещ – частна държавна собственост с балансова стойност под 10000 лв., в сградата на Административен съд София-град (АССГ), адрес София, улица Георг Вашингтон 17.
 
Началната тръжна цена, определена от комисия, назначена със Заповед № АЗ-52/09.04.2019 г., на осн. чл. 5, ал. 2 от Наредба №7 и съобразно чл. 15 от Наредба № 7, е както следва:

ТРЪЖЕН СПИСЪК
орган Марка, модел Рег. № Първоначална регистрация Начална цена
1 АССГ Ситроен  Ц4 СА 0430 РС 2007 г. 2370,80 с ДДС

2.        Откриването на тръжната процедура да се извърши на 29.05.2019 г. в сградата на АССГ в гр. София, ул. Г. Вашингтон № 17. 

3.        Търгът да се проведе от комисия в състав:
 

Председател: Иван Илиев, съдебен помощник;
 

Членове: 1. Лидия Христова, съдебен помощник;
 
              2. Мирослава Здравкова, счетоводител.
 

4.        Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на АССГ София, ул. Г. Вашингтон № 17. Обявлението за провеждането на търга да се публикува в ежедневник не по-късно от 22.05.2019 г. - седем дни преди срока, определен за откриване на тръжната процедура.
 

5.        Оферти за участие в търга, след оглед на вещите предмет на продажбата, следва да се подадат в срок от откриването на тръжната процедура до 04.06.2019 г. Място за приемане на офертите: регистратура на АССГ, всеки работен ден от 15.00 ч. до 17.00 ч. Документацията за участие да се публикува на интернет страницата на АССГ - 
http://www.admincourtsofia.bg/ 

6.        Оглед на автомобила да бъде извършван всеки работен ден от срока за подаване на оферти по т.5, между 14.00 ч. и 15.00 ч. по местонахождението му.
 

7.        Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на веща, за която се кандидатства, да се внесе по банкова сметка на АССГ в БНБ IBAN: BG04 BNBG 9661 3300 1783 01
 BIC: BNBGBGSD БНБ – ЦУ. 
Документ за внасяне на депозита да се представи при подаване на офертите за участие заедно с документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация за юридическо лице. 

8.        Попълнената от кандидатите оферта, запечатана в плик се проверява от председателя на комисията или определен от него член на тръжната комисия за спазване условията за участие в  търга. Върху плика с офертата се поставя тръжният номер на кандидата и номер на позицията на вещта от тръжния списък. Приетата оферта да се пусне в урна, в присъствието на кандидата.
 

9.        В първия присъствен ден, 10.00 часа след изтичане на срока за приемане на оферти да се отвори урната и да се състави тръжен протокол в три екземпляра- един за тръжната комисия, един за спечелилия търга и един за касата на продавача, в който да се впишат всички подадени оферти и тръжните номера на кандидатите. Кандидатът предложил най-висока цена да се обяви за спечелил търга.
 

10.        След като спечелилият търга кандидат заплати цената в срок до три работни дни от обявяване на резултатите, да се сключи писмен договор за покупко-продажба между АССГ и кандидата.
 

11.         За всички неуредени въпроси се прилагат правилата на Наредба № 7 от 14 ноември 1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
 

12.        Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на председателя на комисията.
 

      Заповедта да се връчи на членовете на комисията – за изпълнение, както и на главния счетоводител на АССГ.
 


                                              
 

                                                        Председател

                                                                Радостин Радков

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация