C C C C A+ A A- X

Заповед продажба на движима вещ по чл. 16, ал. 1 от Наредба № 7

Дата на публикуване 11 юни 2019 Последна редакция 16 септември 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Административен съд София-град

 

З А П О В Е Д

№ АЗ - 78

София, 11.06.2019 г.

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, протокол № 4 от заседание на комисия „Бюджет и финанси“ към ВСС, проведено на 06.02.2019 г., във връзка с чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост и Протокол от 05.06.2019 г. на Комисията, определена със заповед № АЗ-72/17.05.2019 г. на председателя на АССГ,

НАРЕЖДАМ:

 1. На осн. чл. 16, ал. 1 от Наредба № 7 за продажба на движими вещи - частна държавна собственост /Наредба № 7/, да се обяви непродадената в два последователни търга с тайно наддаване движима вещ – частна държавна собственост, с балансова стойност под 10000 лв., под № 1 от тръжен списък, а именно: „лек автомобил Ситроен Ц4, с рег. № СА0430РС, с първоначална регистрация 2007 г.“, за продажба на първия по време кандидат-купувач, заявил писмено желанието си да закупи вещта на цена не по-ниска от 60 на сто от първоначалната тръжна цена, в срок от 12.06.2019 г. до 11.07.2019 г.
  Началната тръжна цена, определена от комисия, назначена със Заповед № АЗ-52/09.04.2019 г., на осн. чл. 5, ал. 2 от Наредба №7, е както следва:

ТРЪЖЕН СПИСЪК

орган

Марка, модел

Рег. №

Първоначална регистрация

Начална цена

1

АССГ

Ситроен  Ц4

СА 0430 РС

2007 г.

2962,72 с ДДС

 1.  Явилите се купувачи да заявят писмено желанието си да закупят вещта, да заплатят цената в срок до 3 работни дни и да получат вещта в деня на плащането, като се сключи писмен договор за покупко-продажба между АССГ и кандидата. Заявленията по образец (Приложение 1) следва да се подават в Регистратурата на АССГ, ведно с Административни сведения (Приложение 2).
 2.  След заплащане на цената по банковата сметка на Административен съд София-град в БНБ, IBAN: BG13 BNBG 9661 3100 1783 01, с купувача се сключва писмен договор за покупко-продажба по образец – приложение № 3  към документацията. Вещите се предават от материално отговорно лице на АССГ на купувача с приемо – предавателен протокол по образец – приложение № 4 към тази документация.
 3. Купувачът е длъжен да вдигне закупените вещи в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на приемо – предавателния протокол. След изтичане на срока за вдигане, купувачът дължи неустойка за магазинаж на АССГ в размер на 10 лева за всеки просрочен ден.
 4. Всички разходи по прехвърлянето на закупените вещи са за сметка на купувача.
 5.  Оглед на автомобила може да бъде извършван всеки работен ден от срока, между 14.00 ч. и 15.00 ч. по местонахождението му.
 6. Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на АССГ София, ул. Г. Вашингтон № 17 и да се публикува в сайта на съда.
 7.  За всички неуредени въпроси се прилагат правилата на Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.
 8. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Иван Илиев, съдебен помощник, ръководител служба „Съдебни помощници“.

  Заповедта да се връчи на главния счетоводител на АССГ и на г-н Иван Илиев.

                                              

                                                        Председател

                                                                Радостин Радков

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация