C C C C A+ A A- X

Обява 2021

Дата на публикуване 30 юли 2021 Последна редакция 2 септември 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

О Б Я В А

 

Административен съд София-град

 

 В съответствие със Заповед № АЗ-95/28.07.2021 г. на Председателя,  Административен съд София-град обявява конкурс за свободните длъжности на връзки с обществеността – 1 работно място, съдебен помощник – 4 работни места, съдебен секретар – 3 работни места, съдебен деловодител - 9 работни места, призовкар – 7 работни места, домакин – 1 работно място.

Основни функции за  длъжността „връзки с обществеността“:

Предоставя информация на медиите и обществеността  за дейността на Административен съд София-град, разработва програми за популяризиране работата на съда и издигане авторитета на съдебната система в обществото, подпомага административния ръководител при информиране на обществеността и осигуряване на връзки със средствата за масово осведомяване.

Минимален размер на основната заплата 1224 лв.

Основни изисквания:

 1. Минимална степен на завършено образование – висше, степен „бакалавър“
 2. Професионален опит – 2 години.
 3. Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, както и комуникативни умения.

Основни функции за  длъжността „съдебен помощник“:

Помага при разпределението на входящите преписки и административни дела между отделенията в съда. Извършва проверка на редовността и допустимостта на жалбите, следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните, изготвя проекти на съдебни актове.

Възнаграждението е съгласно ЗСВ.

Основни изисквания - да отговарят на  изискванията на чл. 162 от ЗСВ:

 1. Висше образование по специалността „Право”.
 2. Преминат стаж като стажант-юрист и придобита юридическа правоспособност.
 3. Отлични познания на нормативните разпоредби, свързани с административното правораздаване.

Основни функции за  длъжността „съдебен секретар“:

Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебни заседания; подготвя формуляри, графици и др. документи.

Минимален размер на основната заплата 870 лв.

Основни изисквания:

 1. Минимална степен на завършено образование – средно.
 2. Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.
 3. Машинописни умения и компютърна грамотност.

Основни функции за  длъжността „съдебен деловодител“:

Обработва и придвижва първоинстанционни и второинстанционни дела, прилага   новопостъпили документи, като ги подрежда и номерира, подготвя делата за доклад, изпълнява указанията на председателя на състава, изготвя списъци на призовани за първо по делото заседание, изготвя и изпраща уведомления за решения и уведомления по делата, изготвя преписи от определения и решения, вписва данни по делата и прави справки.

Минимален размер на основна заплата 870 лв

Основни изисквания:

 1. Минимална степен на завършено образование – средно.
 2. Познания по общи деловодни техники, работа със стандартно офис оборудване, компютърна грамотност.
 3. Отлични комуникативни умения, работа с граждани и в екип.

Основни функции за длъжността „призовкар“:

Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа. Отговаря за навременното връчване на съдебните книжа. Води книга за движението на всички получени и върнати призовки и съдебни книжа.

Минимален размер на основната работна заплата 723 лв.

Основни изисквания:

1 .Минимална степен на завършено образование – средно.

 1. Умения и познания по приемане, предаване, подреждане и съхраняване на документацията.
 2. Отлични комуникативни умения, работа с граждани и в екип.

Основни функции за длъжността „домакин“

Домакинът е материално отговорно лице, което осигурява организацията  по снабдяването, закупуването, отчитането и съхранението на материално-веществените стоки и инвентар за нуждите на съда.

Минимален размер на основната работна заплата 748 лв.

Основни изисквания:

1 .Минимална степен на завършено образование – средно.

 1. Умения и познания по приемане, предаване, подреждане и съхраняване на документацията.
 2. Отлични комуникативни умения, работа с граждани и в екип.

Длъжностните характеристики са на разположение на сайта на Административен съд София-град.

Провеждане на конкурса:

Първи етап - разглеждане на постъпилите заявления, документи и декларации за допускане до втория етап;

Втори етап с допуснатите кандидати, преминали първи етап - тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт,  работата на съдебната администрация (ЗСВ, ПАС), а за длъжността „съдебен помощник”- решаване на административно-правен казус.

Трети етап – събеседване само с кандидатите за длъжността „съдебен помощник“, издържали писмения изпит с оценка над „Много добър“ 4.50, а за останалите длъжности събеседването ще се проведе с кандидатите, получили минимум 18 точки от теста.

Необходими документи:

- подробна автобиография европейски формат, подписана от кандидата.

- нотариално заверено копие от диплома за завършена степен на образование;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудов стаж;

- за длъжността „съдебен помощник“ – нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност и декларация за българско гражданство по чл. 162  от ЗСВ;

- свидетелство за съдимост с посочена длъжност, за която се кандидатства в оригинал (при кандидатстване  за повече от една длъжност в рамките на този конкурс, удостоверението може да се фотокопира и завери с подпис на кандидата);

- медицинско свидетелство в оригинал (при кандидатстване  за повече от една длъжност в рамките на този конкурс, удостоверението може да се фотокопира и завери с подпис на кандидата);

- медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет (при кандидатстване  за повече от една длъжност в рамките на този конкурс, удостоверението може да се фотокопира и завери с подпис на кандидата);

- декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ;

- декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

- документ за компютърна грамотност, за длъжностите „връзки с обществеността“, „съдебен помощник”, „съдебен деловодител” и „съдебен секретар”;

- други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификация и умения за обявената длъжност.

Кандидатите следва да попълнят и подадат лично или от упълномощен представител заявлението за кандидатстване (по образец), необходимите документи и декларации (по образец). Формуляри от заявлението и декларациите могат да се получат в регистратурата на Административен съд София-град или от сайта на съда: www.admincourtsofia.bg

Място и краен срок за подаване на документи: един месец след публикуване на обявата – до 30.08.2021 г., включително на адрес: Административен съд София-град, ул. Г. Вашингтон 17, партер, служба „Регистратура“ от 15.00 ч. до 17.00 ч.

        

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация