C C C C A+ A A- X

Протокол от втория етап на конкурса за длъжността „Съдебен помощник“

Дата на публикуване 23 септември 2021 Последна редакция 23 септември 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

Протокол от втория етап на конкурса за

длъжността „Съдебен помощник“

Днес, 21.09.2021 г., комисията, назначена със Заповед № АЗ-106/31.08.2021 г. на Председателя на съда за провеждане на конкурс за длъжността „съдебен помощник”, в състав - Ива Кечева – съдия, Анна Зоксимова – съдебен администратор и Иван Илиев – съдебен помощник, ръководител служба „Съдебни помощници“ /Комисията/, констатира, че на проведения на 17 септември 2021 г. /петък/ от 09.00 часа в сградата на Административен съд София град /АССГ/ писмен изпит за длъжността „съдебен помощник“ в АССГ, са се явили 11 от допуснатите до участие 11 кандидати.

В 9.05 часа, кандидатът Захари Велинов, от възможните два казуса, запечатани в непрозрачни пликове, изтегли казус № 2. Изчете началото на текста от казуса, след което отвори и другия плик пред всички кандидати в залата, като зачете началото и на съдържащия се в него казус № 1.

Изтегленият казус беше предоставен на всички кандидати. В 9.10 часа участниците започнаха работа по решаване на казуса, за което им бе предоставено време от 2 часа. С цел осигуряване обективност при оценяването и гарантиране анонимността на кандидатите за съдебни помощници при участието им в конкурса, на всеки един от тях беше раздаден голям необозначен плик, съдържащ 8 броя подпечатани с печат на съда листа, и втори по-малък необозначен плик, съдържащ бланка с трите имена и входящият номер на съответния кандидат. В 11.10 часа участниците предадоха своите работи, запечатани в непрозрачни пликове.

На 17.09.2021 г., Комисията пристъпи към отваряне на предадените от кандидатите пликове. При отварянето на всеки голям плик, съдържащ казус с отговори на поставените по казуса въпроси и по-малък, запечатан плик с бланка с имената и входящия номер на кандидата, всеки от пликовете се номерира с една и съща цифра /число/, в поредност от 1 до 11, с цел последващо идентифициране работата на съответния кандидат. Казусът и отговорите се прибраха в големите пликове за оценяване от страна на членовете на Комисията, а запечатаните малки пликове се оставиха на съхранение в касата на съда.

След извършена проверка на верността на отговорите на кандидатите по поставените по казуса въпроси, беше поставена оценка по шестобалната система с точност 0.25.

На 21.09.2021 г., Комисията пристъпи към идентифициране на изпитните работи, обозначени с номера от 1 до 11, посредством съдържащата се бланка с трите имена и входящ номер на кандидатите, чрез отваряне на малките пликове.

На работите беше поставена оценка, както следва:

 

 1. Вилиан Бецов, вх. № 27-СП/26.08.2021 г. – много добър 4.58
 2. Рада Петрова, вх. № 11-СП/13.08.2021 г. – отличен 5.88
 3. Мария Аргирова, вх. № 35-СП/30.08.2021 г. – добър 3.50
 4. Лили Чолакова, вх. № 17-СП/20.08.2021 г. – отличен 5.91
 5. Мария Иванова, вх. № 14-СП/17.08.2021 г. – отличен 5.89
 6. Елица Тончева, вх. № 36-СП/30.08.2021 г. – среден 3.00
 7. Ваня Панова, вх. № 30-СП/27.08.2021 г. – среден 3.34
 8. Симона Башева, вх. № 10-СП/13.08.2021 г. – отличен 5.83
 9. Захари Велинов, вх. № 28-СП/27.08.2021 г. – среден 3.00
 10. Любка Нерезова, вх. № 34-СП/30.08.2021 г. – среден 3.46
 11. Руска Църнелова, вх. № 29-СП/27.08.2021 г. – добър 3.58

 

Въз основа на резултатите от писмения изпит и в съответствие със специфичното изискване за допустимост на длъжността „съдебен помощник“, посочено в обявата, а именно, за да бъдат допуснати до третия етап от конкурса „събеседване“, кандидатите да са получили оценка над „Много добър“ 4.50, Комисията допуска до трети етап – събеседване, следните кандидати:

 

 1. Вилиан Бецов, вх. № 27-СП/26.08.2021 г.;
 2. Лили Чолакова, вх. № 17-СП/20.08.2021 г.;
 3. Мария Иванова, вх. № 14-СП/17.08.2021 г.;
 4. Рада Петрова, вх. № 11-СП/13.08.2021 г.;
 5. Симона Башева, вх. № 10-СП/13.08.2021 г.;

 

Допуснатите кандидати да се явят на 28.09.2021  г. в зала № 3 на Административен съд София-град, предвид въведените противоепидемични мерки, както следва: Вилиан Бецов – 13.45 часа, Лили Чолакова – 14.00 часа, Мария Иванова – 14.15 часа, Рада Петрова – 14.30 часа и Симона Башева – 14.45 часа. Кандидатите следва да носят документ за самоличност.

Събеседването с успешно издържалите втория етап от конкурса кандидати за съдебни помощници в АССГ ще включва въпроси от теорията, съдебната практика и устройство на съдебната система.

По време на събеседването могат да се ползват нормативни актове, в случай че кандидатите разполагат с такива.

 

Комисия:

Председател:

Ива Кечева

Членове:

                  1. Анна Зоксимова
                  2. Иван Илиев

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация