C C C C A+ A A- X

Протокол с класираните кандидати от конкурса за длъжността "Съдебен помощник"

Дата на публикуване 30 септември 2021 Последна редакция 30 септември 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд София-град

Протокол от третия етап на конкурса за длъжността „Съдебен помощник“

Днес, 29.09.2021 г., комисията, назначена със Заповед № АЗ-106/31.08.2021 г. на Председателя на съда за провеждане на конкурс за длъжността „съдебен помощник”, в състав Председател - Ива Кечева – съдия и членове - Анна Зоксимова – съдебен администратор и Иван Илиев – съдебен помощник, ръководител служба „Съдебни помощници“ /Комисията/, се събра, за да извърши обобщаване на резултатите от проведения устен изпит с явилите се кандидати, както и да обяви крайното класиране.

С протокол от 21.09.2021 г., Комисията е допуснала до участие до трети етап от конкурса – събеседване, следните кандидати:

 1. Вилиан Бецов, вх. № 27-СП/26.08.2021 г.;
 2. Лили Чолакова, вх. № 17-СП/20.08.2021 г.;
 3. Мария Иванова, вх. № 14-СП/17.08.2021 г.;
 4. Рада Петрова, вх. № 11-СП/13.08.2021 г.;
 5. Симона Башева, вх. № 10-СП/13.08.2021 г.;

Събеседването се проведе на 28.09.2021 г., явиха се всички допуснати участници, като първият кандидат бе поканен да влезе в зала № 4 на АССГ в 14.00 ч.

Комисията проведе събеседване с всеки един от кандидатите и извърши преценка степента на професионална подготовка на участниците, а именно познаване на нормативната уредба, умения за правен анализ и аргументиране. С оглед способностите на кандидатите и тяхната мотивираност, членовете на Комисията поставиха оценка за представянето на всеки един от тях по шестобалната система, като беше създаден оценителен лист, съставляващ неразделна част от настоящия протокол.

Крайната оценка се формира като средно аритметична сума от сбора на оценките, получени от кандидата на писмения изпит и оценката от устния изпит.

На кандидатите беше поставена оценка, както следва:

 1. Вилиан Бецов, вх. № 27-СП/26.08.2021 г. – 4.46;
 2. Лили Чолакова, вх. № 17-СП/20.08.2021 г. – 5.96;
 3. Мария Иванова, вх. № 14-СП/17.08.2021 г. – 5.95;
 4. 4. Рада Петрова, вх. № 11-СП/13.08.2021 г. – 5.94;
 5. 5. Симона Башева, вх. № 10-СП/13.08.2021 г. – 5.92.

Комисията, въз основа на получените резултати от писмения и устния, след преценка на тяхната професионална подготовка и качествата, необходими за заемане на длъжността, и на основание чл. 95, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/

Р Е Ш И:

КЛАСИРА за заемане на обявените 4 работни места в конкурса за длъжността „съдебен помощник” в Административен съд София-град, както следва:

 1. Лили Чолакова, вх. № 17-СП/20.08.2021 г.;
 2. Мария Иванова, вх. № 14-СП/17.08.2021 г.;
 3. Рада Петрова, вх. № 11-СП/13.08.2021 г.;
 4. Симона Башева, вх. № 10-СП/13.08.2021 г

Комисията представя на Председателя на Административен съд София-град протоколите от проведения конкурс и документите на класиралите се кандидати от 1-во до 4-то място и предлага на същия да назначи на длъжността “съдебен помощник“, следните кандидати:

 1. Лили Чолакова, вх. № 17-СП/20.08.2021 г.;
 2. Мария Иванова, вх. № 14-СП/17.08.2021 г.;
 3. Рада Петрова, вх. № 11-СП/13.08.2021 г.;
 4. Симона Башева, вх. № 10-СП/13.08.2021 г

В съответствие с разпоредбата на чл. 96 от КТ, трудовото правоотношение възниква с лицата, които са класирани, от деня, в който са получили съобщението за резултата. Лицата, с които е възникнало трудовото правоотношение, са длъжни да постъпят на работа в 2-седмичен срок от получаването на съобщението. При уважителни причини този срок е до 3 месеца.

Комисия:

Председател:

Ива Кечева

Членове:

 1. Анна Зоксимова
 2. Иван Илиев

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация