C C C C A+ A A- X

Декларация ЗСВ 2018

Дата на публикуване 18 септември 2018 Последна редакция 21 октомври 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

Д Е К Л А Р А Ц И Я


по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

 

 


…………………………………………………………………………………………………
име, презиме, фамилия

ЕГН…………………………………, л.к.№…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………
постоянен адрес
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

 


· Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително - □;
- друго……………………………………………………………………………….
· Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в
търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация □ - друго ………………………………………………………

· Не съм съветник в общински съвет - □ - друго ……………………………
· Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия - □ - друго ………………………………………………………
· Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище - □ - друго ……………………………
· Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга свободна професия - □ - друго ………………………………………

 

 

София, Декларатор:

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт

 

 


………………………………………………………………………………………………..
име, презиме, фамилия

ЕГН……………………………., л.к. №………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………
постоянен адрес
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

 

 

· Съм български гражданин – □;
- гражданин на друга държава – членка на ЕС - □;
- гражданин на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария - □; - друго …………………………………………………

· Съм навършил/а пълнолетие – □;
· Не съм поставен/а под запрещение – □; - друго ………………….
· Не съм осъждан/а на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер - □; - друго …………………………………………………
· Не съм лишаван/а по съответния ред от правото да заемам определена длъжност - □; - друго …………………………………………………
· Отговарям на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност - □; - друго …………………………………………………

 

 

Декларатор:

София,

Изтегли от тук

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация