C C C C A+ A A- X

Длъжностна характеристика куриер

Дата на публикуване 18 септември 2018 Последна редакция 21 октомври 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

Утвърждавам 
        Председател на Административен съд София-град 
                                                    Радостин Радков 


Длъжностна характеристика 
Длъжност: Куриер 
Код по НКПД – 9621 0001

        І. Изисквания за заеманата длъжност 
        За длъжността куриер се назначава лице, което: 
- е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 
- е навършило пълнолетие; 
- не е поставено под запрещение; 
- не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; 
- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 
- отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и за специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност; 
- липса на обстоятелства по чл. 340а, ал.2 от Закона за съдебната власт. 

        ІІ. Основни функции 
Разнася служебна поща. Предава постъпилите жалби и молби до административния ръководител и неговите заместници. 

ІІІ. Основни длъжностни задължения 
1.        Да подготвя, организира и осъществява пренасянето на постъпващата и изходяща документация/писма, пратки, кореспонденция , дела и др./ от и до Административен съд София-град. 
2.        Да води разносна книга, съдържаща информация за движението на документи между съда, прокуратурата и пощенските служби. 
3.        Да получават цялата кореспонденция от централна поща за Административен съд София-град  и предава на съответния адресат, молби, жалби и др. в служба "Регистратура" за завеждане във входящия регистър. 
4.        Да получава от деловодствата на съда срещу подпис делата адресирани до съдилища, прокуратури и др. ведомства, описва ги и предава същите срещу подпис. Да получава обратната кореспонденция от висшестоящите институции и предава в служба "Регистратура" 
5.        Ежедневно да получава  от  служба   "Регистратура" доклади, писма и др. кореспонденция, като ги предава на адм. ръководител, неговите заместници и други служби на Административен съд София-град. 
6.        Ежедневно да взема изготвените от съдиите доклади и да ги предава в служба „Съдебно деловодство”. 
7.        .Да взема участие при координиране на съдебната работа, пряко свързана с дейността му, заедно с останалите служители на съда. 
8.        В изпълнение на възложените задачи, да не допуска закъснения и забавяне. 
9.        Да участва в обучението на новопостъпили съдебни деловодители, да разяснява и отговаря на техни въпроси, свързани с изпълнение на служебните им задължения. 
10.        При отсъствие на куриер да го замества във връзка с изпълнение на служебните му задължения. 
11.        Да уведомява незабавно съдебния администратор при повреждане, загубване или изчезване на документи. 
12.        Да докладва на съдебния администратор или на административния ръководител при установяване на административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или други нередности. 
13.        Да изпълнява и други задължения във връзка с длъжността, възложени му от административния ръководител и съдебния администратор. 
14.        Да изпълнява служебните си задължения в делово облекло и да носи табелка с името и длъжността си. 


ІV. Отговорности 
1.        Много добри умения за работа с граждани и в екип. 
2.        Носи отговорност за собствените си резултати, както и на тези от дейността в съответната служба. 
3.        Носи отговорност за обучението на новопостъпили съдебни служители. 
4.        Носи отговорност за опазване на получената и пренасяна документация, както и  за спазване на Етичния кодекс и вътрешните правила, утвърдени от административния ръководител. 
5.        Носи отговорност за административни пропуски и нарушения, създаващи предпоставки за корупция, измами и нередности. 


V. Организационни връзки 
         Длъжността  куриер е изпълнителска. Куриерът е пряко подчинен на административния секретар, съдебния администратор и административния ръководител. Има непосредствени взаимоотношения със съдебните служители и съдиите. Има вътрешни и външни професионални контакти с органи и организации в кръга на изпълняваните функционални задължения. 
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана при променяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени. …………………………                                                                        ………………………………… 
Дата на връчване                                                                               Име и подпис на служителя 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация