C C C C A+ A A- X

Длъжностна характеристика съдебен деловодител

Дата на публикуване 18 септември 2018 Последна редакция 21 октомври 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

Утвърждавам 
        Председател на Административен съд София-град 
                                                    Радостин Радков 


Длъжностна характеристика 
Длъжност: Съдебен деловодител 
Код по НКПД – 4415 2003

         І. Изисквания за заеманата длъжност 
        За длъжността съдебен деловодител се назначава лице, което: 
        
- е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 
- е навършило пълнолетие; 
- не е поставено под запрещение; 
- не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; 
- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 
- отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и за специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност; 
- липса на обстоятелства по чл. 340а, ал.2 от Закона за съдебната власт. 

        ІІ. Основни функции 
Обработва и придвижва първоинстанционни и второинстанционни дела, прилага новопостъпили документи, подрежда и номерира документите към делата, подготвя ги за доклад, изпълнява указанията на председателя на състава по делото, изготвя списъци на призовани за първо по делото заседание, изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата, следи за изтичане на процесуалните срокове, изготвя преписи от определения и решения, вписва данни по делата, ръчно и на компютър, предоставя справки по делата. 

ІІІ. Основни длъжностни задължения 
Да докладва делото на определения съдия-докладчик за разпореждане в деня на образуването. 
1.        Да извършва вписвания в съответните деловодни книги и поддържа календар на насрочените дела, въвежда данните в компютър и /или/ ръчно /номер, дата, страни, характер на делото и др./, както в автоматизираната деловодна програма. 
2.        Да подрежда книжата по образуваните дела в папки, съобразно чл. 78, ал. 6 от ПАС, съставя списъци и изпраща призовки по новообразуваните дела най-късно в тридневен срок от насрочването им за първо съдебно заседание, номерира всички приложени по делото книжа, изпраща всички изготвени призовки и писма от съдебните секретари в изпълнение на разпорежданията на съда от открити и закрити съдебни заседания, прилага новопостъпилите документи към висящите дела и въвежда новите данни в програмата и /или/ в съответните деловодни книги. 
3.        Да отразява в електронната папка съответния статус и местоположение на делото. 
4.        Да следи за сроковете и своевременно докладва на съдията извършените действия и новопостъпилите документи по висящите, спрените и оставените без движение дела, изпълнява указанията на съдията-докладчик във връзка с обработването на документите и делата, издава съдебни удостоверения, копия от приложените към делата книжа. 
5.        Да докладва на съдията-докладчик неправилно връчените, както и невръчени призовки. 
6.        Да проверява ежемесечно делата без движение и спрените дела и да ги докладва на съдията-докладчик. 
7.        Да изготвя ежемесечно списък на делата, които не са насрочени и да докладва резултата на административния ръководител чрез съдебния администратор/административния секретар. 
8.        Да организира и поддържа подредбата на делата в деловодството. 
9.        Да предоставя своевременно справки по делата на страните, техните представители и адвокатите, след като попълнят контролен лист. 
10.        Да издава съдебни удостоверения, преписи и копия от приложените към делата книжа по писмена молба в тридневен срок след разпореждане на съдията-докладчик. 
11.        Да следи за своевременното връчване на книжата по делата, своевременно изготвя и изпраща уведомления за определения и решения, кореспонденция и съдебни документи и следи за изтичане на сроковете за обжалване. 
12.        Получените в служба „Съдебно деловодство“ жалби да докладва не по-късно от следващия работен ден след постъпването им в съда заедно с делото на съдията-докладчик. По указания на същия изпраща дела, по които са постъпили жалби до ВАС, най-късно до три дни след постъпване на възражението от ответната страна или от изтичане на срока за възражение. 
13.        Да докладва върнатите от ВАС дела на съдията-докладчик. 
14.        Да привежда в изпълнение влезлите в сила съдебни актове. 
15.        Да връща делата от втора инстанция в съответния първоинстанционен съд. 
16.        Да връща на административния орган приложените по делото преписки, представени в оригинал, след влизане в сила на съдебния акт, приключващ делото. 
17.        Да връща представените по делото оригинални документи на страните по тяхно писмено заявление, по разпореждане на съдията-докладчик и след представяне на копие от тях. 
18.        Да подготвя за архивиране свършените дела и  да предава същите в служба „Архив”, не по-рано от два месеца от свършването им. Да взема участие при координиране на съдебната работа, пряко свързана с дейността му, заедно с останалите служители на съда. 
19.        Да участва в обучението на новопостъпили съдебни деловодители, да разяснява и отговаря на техни въпроси, свързани с изпълнение на служебните им задължения. 
20.        При отсъствие на съдебен деловодител да го замества във връзка с изпълнение на служебните му задължения. 
21.        Да докладва на съдебния администратор или на административния ръководител при установяване на административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или други нередности. 
22.         Да изпълнява други задължения, възложени му от административния ръководител, съдебния администратор и административния секретар във връзка с длъжността. 


ІV. Отговорности 
1. Отлични  познания по общи деловодни техники, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация. 
2. Много добри умения за работа с граждани и в екип. 
3. Носи отговорност за собствените си резултати, както и на тези от дейността в съответната служба. 
4. Носи отговорност за обучението на новопостъпили съдебни служители. 
5. Носи отговорност за опазване на получената и пренасяна документация, както и за спазване на Етичния кодекс и вътрешните правила, утвърдени от административния ръководител. 
6. Носи отговорност за административни пропуски и нарушения, създаващи предпоставки за корупция, измами и нередности. 


V. Организационни връзки 
         Длъжността съдебен деловодител е изпълнителска. Съдебният деловодител е пряко подчинен на административния секретар, съдебния администратор и административния ръководител. Има непосредствени взаимоотношения със съдебните служители и съдиите. Има вътрешни и външни професионални контакти с органи и организации в кръга на изпълняваните функционални задължения. 
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана при променяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени. …………………………                                                                        ………………………………… 
Дата на връчване                                                                               Име и подпис на служителя 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация