C C C C A+ A A- X

Длъжностна характеристика съдебен помощник

Дата на публикуване 18 септември 2018 Последна редакция 21 октомври 2019 Обяви и конкурси Отпечатай

Утвърждавам 
      Председател на Административен съд София-град
 
                                                   Радостин Радков
 

Длъжностна характеристика 
Длъжност: Съдебен помощник
 
Код по НКПД – 2619 5013

      І. Изисквания за заеманата длъжност
 
      За длъжността съдебен помощник се назначава лице, което:
 
      

-        
е само с българско гражданство; 
-        
има висше образование по специалността „Право”; 
-        
е преминало стажа, определен в ЗСВ и е придобило юридическа правоспособност; 
-        
не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление независимо от реабилитацията; 
-        
притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на кодекса за етично поведение на българските магистрати; 
-        
не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; 
-        
не страда от психическо заболяване; 
- липса на обстоятелства по чл. 340а, ал.2 от Закона за съдебната власт.
 


      ІІ. Основни функции
 
        

      Помага при разпределението на входящите преписки и административни дела между двете отделения. Извършва проверка на редовността и допустимостта на жалбите, следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните. Подпомага съдиите при изпълнение на техните функции.
 


ІІІ. Основни длъжностни задължения:
 

1.        Да извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна, като подпомага образуването на делата, следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните;
 
2.        Да изготвя проекти на съдебни актове;
 
3.        Да изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания;
 
4.        Да дава мнения по дела, изготвя доклади и становища по правни въпроси;
         
5.        Да проучва, анализира и обобщава практиката на ВАС и ВКС;
 
6.        Да отразява в електронната папка съответния статус и местоположение на делото.
                         
7.        Да участва в обучението на новопостъпили съдебни помощници, да разяснява и отговаря на техни въпроси, свързани с изпълнение на служебните им задължения.
 
8.        При отсъствие на съдебен помощник да го замества във връзка с изпълнение на служебните му задължения.
 
9.        Да докладва на съдебния администратор или на административния ръководител при установяване на административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или други нередности.
 
10.        Да изпълнява и други дейности, възложени от административния ръководител, неговите заместници и съдебния администратор;
 
11.        Да изпълнява служебните си задължения в делово облекло и да носи табелка с името и длъжността си.
 

ІV. Отговорности
 
1. Отлични познания на нормативните разпоредби, по общи деловодни техники, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, умения за работа с правно-информационни системи.
 
2. Много добри умения за работа в екип.
 
3. Носи отговорност за собствените си резултати, както и на тези от дейността в съответната служба. 
4. Носи отговорност за обучението на новопостъпили съдебни служители.
 
5. Носи отговорност за опазване на получената и пренасяна информация и  документация, както и за спазване на Етичния кодекс и вътрешните правила, утвърдени от административния ръководител.
 
6. Във връзка със служебната си дейност няма право да дава правни съвети и мнения на страните, на процесуалните им представители или на трети лица.
 
7. Носи отговорност за административни пропуски и нарушения, създаващи предпоставки за корупция, измами и нередности.
 


V. Организационни връзки
 

       Длъжността съдебен помощник е изпълнителска. Съдебният помощник е пряко подчинен на административния ръководител, съдебния администратор и ръководителя на службата. Има непосредствени взаимоотношения със съдебните служители и съдиите. Има вътрешни и външни професионални контакти с органи и организации в кръга на изпълняваните функционални задължения.
 
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана при променяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.
 …………………………                                                                        …………………………………
 
Дата на връчване                                                                               Име и подпис на служителя

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация